Professional Stock Invest

Više od 10. godina vama na usluzi.

16/07/2018

Valeant(VRX) potvrdio promenu imena kompanije u BAUSCH HEALT(BHC)

Bausch Health Companies Inc. završava promenu imena 13.Jula 2018.
Bausch Health će početi trgovati kao “BHC” na NYSE i TSKS u ponedjeljak, 16. Jula.2018.

LAVAL, Kvebek, 13. jula 2018. – Kompanija Bausch Health Companies Inc. (NYSE / TSKS: BHC) (“Bausch Health” ili “Kompanija” ili “mi”) danas je objavila da je promenu imena firme iz Valeant Pharmaceuticals International, Inc. u Bausch Health Companies Inc. završena.

“Izbor Bausch Healtha kao našeg novog korporativnog imena je veoma značajan, jer je ime Bausch već dugo bio visoko poštovano ime u prostoru zdravstva, sinonim za 165 godina sa inovacijama i nepokolebljivom posvećenošću poboljšanju života ljudi”, rekao je Joseph C. Papa, predsednik i izvršni direktor, Bausch Health. “To je nasleđe koje nas danas definiše i postavlja binu za našu budućnost dok nastavljamo da transformišemo kompaniju.”

Bausch Health će 16. jula 2018. godine započeti trgovanje kao “BHC” na Njujorškoj berzi i berzi Toronto.

Kao deo promene imena, Bausch Health je predstavio novi vizuelni identitet korporativnog brenda, a 16. jula 2018. godine pokrenuće novi korporativni veb sajt: vvv.bauschhealth.com.

S obzirom na to da preduzeća i podružnice kompanije imaju snažan kapital brenda, svi subjekti koji imaju odvojene uspostavljene brendove nastaviće da rade pod korporativnim kišobranom koristeći njihova postojeća imena.

ORIGINAL TEXT >

http://ir.valeant.com/news-releases/2018/07-13-2018

Bausch Health Companies Inc. completes name change

Bausch Health Will Begin Trading as “BHC” on NYSE and TSX on Monday, July 16
LAVAL, Quebec, July 13, 2018 – Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX: BHC) (“Bausch Health” or the “Company” or “we”) today announced the Company’s name change from Valeant Pharmaceuticals International, Inc. to Bausch Health Companies Inc. is complete.

“Choosing Bausch Health as our new corporate name is very meaningful, because the Bausch name has long been a highly respected name in the health care space, synonymous for 165 years with innovation and an unwavering dedication to improving people’s lives,” said Joseph C. Papa, chairman and CEO, Bausch Health. “It is a legacy that defines us today and sets the stage for our future as we continue to transform the Company.”
Bausch Health will begin trading as “BHC” on the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange on July 16, 2018.

As part of the name change, Bausch Health has unveiled a new corporate brand visual identity, and on July 16, 2018, will launch a new corporate web site: www.bauschhealth.com.
Because the Company’s businesses and subsidiaries have strong brand equity, all entities that have separate established brands will continue to operate under the corporate umbrella using their existing names.

16/07/2018

Valeant Pharmaceuticals (VRX) menja ime kompanije u Bausch Health (BHC)

Kompanija Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) je objavila da će promeniti ime na Bausch Health Companies Inc., zaključno sa Julom 2018. godine.
“Kreiranje Bausch zdravstvenih kompanija je veliki korak napred u našoj transformaciji”, rekao je Joseph C. Papa, predsednik i izvršni direktor Valeanta. “Ime Bauš odlikuje bogata istorija inovacije, izdržljivosti i posvećenosti zdravlju pacijenta od kada je JJ Bausch otvorio svoju prvu prodavnicu optičkih proizvoda pre više od 165 godina.Ovi kvaliteti čine osnovu danas, dok mi nastavljamo s izgradnjom inovativne kompanije koja teži poboljšanju zdravlja pacijenata širom sveta. ”

Od pridruživanja Valeant-u u maju 2016. godine, g. Papa i njegov vodeći tim počeli su višegodišnje napore da preokrenu kompaniju. U protekle dve godine, Kompanija je završila više od desetak prodaja za strateško usmeravanje poslovanja, smanjila dug za više od 20% i rešila je brojna regulatorna pitanja.

“Sada je pravo vreme u našem preokretu da udružimo ključna preduzeća naše kompanije, podružnice i brendove pod imenom Bausch Health”, nastavio je gospodin Papa. “Smatramo da Bausch Health Companies sve više predstavlja celovit opseg Kompanije danas – lider u razvoju i proizvodnji širokog spektra farmaceutskih, medicinskih uređaja i proizvoda bez prekida, prvenstveno u terapijskim oblastima očnog zdravlja, gastroenterologije i dermatologije. ”

S obzirom na to da preduzeća i podružnice kompanije imaju snažan kapital brenda, svi subjekti koji imaju odvojene uspostavljene brendove nastaviće da rade pod korporativnim kišobranom koristeći njihova postojeća imena.

U sklopu promene imena, Kompanija će u julu 2018. godine predstaviti novi identitet korporativnog brenda, u koji će biti uključene nove slike i veb stranica, te će se trgovati pod novim simbolom BHC. Do tada će kompanija nastaviti da trguje na Njujorškoj berzi i berzi Toronto pod njenim sadašnjim simbolom VRX.

“Završili smo veliku procenu entitetskih imena dostupnih u našem portfoliu i procijenili nekoliko potencijalnih novih imena. Kako je naš pregled napredovao, postalo je jasno da Bausch Health Companies najbolje predstavlja kompaniju kojoj smo danas”, rekao je gospodin Papa. “Sa istorijom koja se kreće od stvaranja revolucionarnih okvira Vulcanita za oči i oko očiju 1861. godine, da je prva koja masovno proizvodi i prodaje mekana kontaktna sočiva na globalnom nivou 1971. godine, brend Bauš je sinonim za inovacije i kvalitet”.
Obaveštenje o promeni imena je dostavljeno i Njujorškoj berzi i Torontskoj berzi, a efektivnost promene imena podleže regulativi ovih berzi.

ORIGANALNI TEXT >
https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Valeant+Pharma+%28VRX%29+Confirms+Name+Change+to+Bausch+Health+%28BHC%29/14158334.html

Valeant Pharma (VRX) Confirms Name Change to Bausch Health (BHC)

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) announced that the Company will change its name to Bausch Health Companies Inc., effective in July 2018.
“Becoming Bausch Health Companies is a major step forward in our transformation,” said Joseph C. Papa, chairman and CEO, Valeant. “The Bausch name embodies the rich history of innovation, fortitude and dedication to patient health dating back to when J.J. Bausch opened his first optical goods shop more than 165 years ago. These qualities form the foundation of who we are today as we continue to build an innovative company striving to improve the health of patients globally.”

Since joining Valeant in May 2016, Mr. Papa and his leadership team have embarked on a multi-year effort to turnaround the Company. In the past two years, the Company has completed more than a dozen divestitures to strategically streamline operations, has reduced debt by more than 20%, and has resolved numerous legacy issues.

“Now is the right time in our turnaround to unite our Company’s core businesses, subsidiaries and brands under the Bausch Health name,” continued Mr. Papa. “We believe Bausch Health Companies more accurately represents the full scope of the Company today – a leader in the development and manufacture of a wide range of pharmaceutical, medical device and over-the-counter products, primarily in the therapeutic areas of eye health, gastroenterology and dermatology.”
Because the Company’s businesses and subsidiaries have strong brand equity, all entities that have separate established brands will continue to operate under the corporate umbrella using their existing names.

As part of the name change, the Company will roll out a new corporate brand identity in July 2018, which will include new imagery and web site, and will trade under a new symbol, BHC. Until that time, the Company will continue to trade on the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange under its present symbol, VRX.

“We completed an extensive assessment of the name entities available from within our portfolio and also assessed several potential new names. As our review progressed, it became clear that Bausch Health Companies best represents the company we are today,” said Mr. Papa. “With a history that ranges from creating revolutionary Vulcanite eye glass frames in 1861 to being the first to mass produce and market soft contact lenses globally in 1971, the Bausch brand is synonymous with innovation and quality.”

Notice of the name change has been submitted to both the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange, and the effectiveness of the name change is subject to the satisfaction of customary conditions of such exchanges.

15/07/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. БЕОГРАД О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ

Обавештавамо акционаре Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд (у даљем тексту: Друштво), којима се исплата врши преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, да је дана 14.7.2017. године извршена исплата дивиденде.
Сви подаци о детаљима исплате дивиденде Друштва доступни су на корпоративном сајту Друштва www.mts.rs и сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности www.crhov.rs.

С поштовањем,
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Предраг Ћулибрк, с.р.

14/07/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ

Обавештавамо акционаре Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво) који су на дан 18.6.2017. године били уписани као законити имаоци акција Друштва у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, да ће Друштво, на основу одлука корпоративних органа Друштва бр. 239101/6-2017 и 240111/1-2017 од 28.6.2017. године и број 254713/3-2017 од 11.7.2017. године, извршити исплату дивиденде, у укупном бруто износу од 11.013.680.000,00 динара, односно у бруто износу од 13,7671 динара по акцији.
Дивиденда акционарима Друштва, биће исплаћена на следећи начин:
1) акционару Републици Србији – уплатом са рачуна Друштва, у складу са инструкцијама надлежних органа Републике Србије,
2) свим осталим акционарима Друштва – преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, данa 14.7.2017. године.
Издавалац: „Телеком Србија“ а.д. Београд
Матични број: 17162543
ISIN број: RSTLKME93718
CFI код: ESVUFR
Врста акција: Обичне акције
Број акција: 1.000.000.000
Бруто износ дивиденде по акцији: 13,7671 динара.
Укупни бруто износ дивиденде за акционаре Друштва, којима се исплата врши преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности: 3.013.655.347,40 динара.
Укупни нето износ дивиденде за акционаре Друштва, којима се исплата врши преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности: 2.561.591.234,49 динара.
Исплата дивиденде акционарима Друштва, за које се исплата врши преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, извршиће се у следећим нето износима:
Домаћа физичка лица:
– која су на дан дивиденде 18.6.2017. године имала укупно 218.881.794 акција, у нето износу од 11,7020 динара по акцији.
Страна физичка лица:
– која су на дан дивиденде 18.6.2017. године имала укупно 20.190 акција, у нето износу од 11,7020 динара по акцији.

Домаћa правнa лицa:
– која су на дан дивиденде 18.6.2017. године имала укупно 715 акција, у нето износу од 13,7671 динара по акцији.
Исплата дивиденде која се врши преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, биће извршена на новчане рачуне акционара Друштва, а преко чланова Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, код којих акционари Друштва имају отворене власничке рачуне хартија од вредности.
Акционарима Друштва, који су акције добили као грађани, исплата дивиденде биће извршена на следећи начин:
– акционарима који су отворили власнички и новчани рачун за трговање акцијама, исплата ће бити извршена на тај наменски рачун,
– акционари који до дана дивиденде, тј. до 18.6.2017. године нису отворили власнички и новчани рачун за трговање акцијама, износ дивиденде који им припада, могу подићи лично на шалтерима пошта или експозитура Банке Поштанскa штедионицa а.д. Београд.
Акционарима Друштва, који су акције добили као запослени или бивши запослени, исплата дивиденде биће извршена на следећи начин:
– акционарима који су отворили власнички и новчани рачун за трговање акцијама, исплата ће бити извршена на тај наменски рачун,
– акционари који до дана дивиденде, тј. до 18.6.2017. године нису отворили власнички и новчани рачун за трговање акцијама, износ дивиденде који им припада, могу подићи лично на шалтерима експозитура Војвођанске банке а.д. Нови Сад, корпоративног агента Друштва.
Обавезу плаћања провизије, коју наплаћује Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, на име исплате дивиденде преузима Друштво.

С поштовањем,
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Предраг Ћулибрк, с.р.

22/05/2017

Nova istorijska cena BITCOINA

U aprilu 2010. godine cena jednog Bitcoina iznosila je 0,003 dolara, dok je danas cena jednog Bitcoin-a oko 2190 dolara.

U međuvremenu, mnoge države omogućavaju da bitkoin postane legalno sredstvo plaćanja što je u mnogome imalo pozitivan uticaj na njegovu cenu. U tehnološki naprednom Japanu, od nedavno mnogi trgovinski lanci omogućuju plaćanja bitkoinom što je uticalo da cena ove kripto-valute poraste tokom proleća, a Japan postane najveće tržište bitkoina na svetu. Očekuje se da će uskoro mnoge druge države krenuti istim putem. Među njima je i Australija, koja će od jula ove godine proglasiti bitkoin legitimnim sredstvom plaćanja, a slični potez se očekuje i od Rusije.

Jedan od razloga zbog čega je cena bitkoina snažno porasla ove godine, jeste to što nije pod uticajem vlada država ili centralnih banaka. Planirano je da se ukupan broj bitokoina od 21 milion proizvede do 2140. godine kroz proces koji se naziva „rudarenje“, koje se izvodi računarskim rešavanjem kompleksnih matematičkih operacija, odnosno algoritama. Velika privlačnost ove kripto-valute jeste u tome što i pored toga što je evidencija transakcija javna, korisnici koji vrše transakcije ostaju anonimni.

 

20/01/2015

TELEKOM SRBIJA ISPLATIO DIVIDENDE AKCIONARIMA

Kompanija Telekom Srbija je 22. 1. 2015. godine, saglasno odlukama svojih korporativnih organa izvršila isplatu privremene dividende (međudividende) za 2014. godinu svim akcionarima u ukupnom iznosu od 10.464.000.000 dinara – 13,08 dinara po akciji (bruto), odnosno 11,12 dinara po akciji izraženo u neto iznosu.

28/12/2014

OBAVEŠTENjE O ODLUCI NADZORNOG ODBORA O ISPLATI PRIVREMENE DIVIDENDE (MEĐUDIVIDENDE) PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE „TELEKOM SRBIJA“ A.D. BEOGRAD

Nadzorni odbor Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo, Beograd doneo Odluku br. 478070/2-2014 od 29.12.2014. godine, kojom se odobrava isplata privremene dividende (međudividende) akcionarima Društva u novcu, u ukupnom bruto iznosu od 10.464.000.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 13,08 dinara po akciji.

Pravo na privremenu dividendu (međudividendu) imaju svi zakoniti imaoci akcija Društva na dan 29.12.2014. godine (dan dividende).

29/10/2014

„HEDŽING – ZAŠTITA OD PROMENE CENA VALUTA I SIROVINA“

Seminar „Hežing–zaštita od promene cena valuta i sirovina“ će se održati 29. oktobra 2014. godine u Privrednoj komori Beograda, ul. Kneza Miloša br. 12, u sali na četvrtom spratu (IVa), sa početkom u 13 časova. Seminar ima za cilj da informiše članove komore o mogućnostima koji im se pružaju korišćenjem ovih finansijskih derivata, kako bi što bolje zaštitili svoje poslovanje.

28/10/2014

SRBIJA PRODAJE “TELEKOM”

Do kraja godine tender za izbor privatizacionog savetnika. Izabrana kompanija proceniće vrednost srpskog operatora.

TENDER za privatizacionog savetnika za prodaju “Telekoma Srbija” biće raspisan do kraja 2014. godine. Ovime će, praktično, započeti proces ponovne privatizacije najprofitabilnijeg domaćeg preduzeća. Koliko će tačno kapitala država ponuditi na prodaju, od 78,1 odsto akcija koje poseduje, i po kojoj ceni, proceniće upravo izabrani savetnik, a “presuditi” Vlada.

Pre četiri godine, procena je bila da cela kompanija vredi oko 2,2 milijarde evra, pa je tadašnja vlada za paket od 51 odsto tražila minimum 1,4 milijarde evra. Jedini ponuđač, austrijski “Telekom”, nije bio spreman da izdvoji toliku sumu odjednom, već samo 950 miliona evra u kešu i ostatak za investicije, pa je tender propao.

25/02/2014

OBAVEŠTENjE O UPLATI DIVIDENDE ZA BESPLATNE AKCIJE TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD

U četvrtak, 27. februara 2014. godine, Centralni registar hartija od vrednosti uplatiće dividendu za sve građane koji su na dan 8. decembar 2013. godine posedovali besplatne akcije Telekom Srbija a.d.
Isplata privremene dividende (međudividende) akcionarima Društva, za koje se isplata vrši izvršiće se u sledećim neto iznosima:
Domaća fizička lica: koja su na dan dividende 8.12.2013. godine imala ukupno 218.888.968 akcija, u neto iznosu od 8,0451 dinara po akciji,
Strana fizička lica: koja su na dan dividende 8.12.2013. godine imala ukupno 13.260 akcija, u neto iznosu od 8,0451 dinara po akciji,
Domaća pravna lica: koja su ba dan dividende 8.12.2013. godine imala ukupno 715 akcija, u neto iznosu od 9,4648 dinara po akciji.

10/02/2014

TENDER NA JESEN – UKOLIKO BUDE USPEŠAN GRAĐANIMA OKO 60€

Građani koji su dobili besplatne akcije Telekoma, ovim hartijama od vrednosti na berzi ne mogu da trguju. Da li će i kada tačno moći da računaju na novac od prodaje, zavisi prvenstveno od toga kakvi će biti uslovi tendera koji bi trebalo da bude raspisan na jesen“.

Na prodaju je trebalo da bude ponuđeno svih 100 odsto akcija Telekoma. Bile bi udružene većinske akcije koje poseduje država 58,1 %, ali i 20 % onih koje su u vlasništvu Telekoma. U paketu bi se našle i deonice građana po Zakonu o besplatnim akcijama (15 %), kao i sadašnjih i ranije zaposlenih u ovoj firmi (6,8 %).

Ukoliko bi država uspela da proda za dve milijarde evra Telekom Srbija i tenderom uslovi da kupac ponudi kupovinu besplatno podeljenih akcija, građani bi za paket tih akcija mogli da dobiju oko 60 evra, ako tender uspe.

Od toga da li će biti ugovorena obaveza da većinski akcionar otkupi akcije od malih akcionara po određenoj ceni i da li će postojati obaveza da isplaćuje deo profita ostalim akcionarima ili te obaveze neće biti. Sve ovo će odrediti cenu akcija.

27/12/2013

JEDNINSTVENA PONUDA PS INVEST-A I „ERSTE BANK“ AD NOVI SAD ZA AKCIONARE TELEKOMA

“PS INVEST” ad Beograd je u saradnji sa renomiranom bankom “ERSTE BANKA” ad Srbija formirao specijalnu ponudu sa nizom pogodnosti za Udruženja akcionara i Sindikalne organizacije.
Ova jedinstvena ponuda može biti dostupna svim članovima Udruženja ili Sindikata sa kojima je uspostavljena saradnja.
Konkretne pogodnosti klijent ostvaruje automatski nakon popunjavanja i dostavljnja PRISTUPNICE nekom od šaltera ERSTE BANKE ili firmi PS INVEST.
Zajednički nastup PS INVESTA i ERSTE BANKE u velikoj meri spaja najbolje mogućnosti obe kompanije i time čini ponudu izuzetno konkurentnom.
Osnovni elementi jedinstvene zajedničke ponude su :

Pokrivanje cele teritorije Srbije šalterima banke.
BESPLATNO otvaranje računa HoV u ERSTE BANCI.
BESPLATNO otvaranje namenskih novčanih računa u ERSTE BANCI.

Trgovanje akcijama ili deponovanje akcija pri ponudi za preuzimanje preko šaltera ERSTE BANKE po sniženoj tarifi od samo = 0,4%.
Specijalne pogodnosti i tarife klijentima za :

– Saldiranje novca, provizija banke pri saldiranju (ukoliko otvorite namenski racun u Erste banci) – 0.1% (max.1.000,00 dinara)
– Kupovinu deviza Kupovina i podizanje efektive Kupovina i polaganje na štednju
do 5.000 EUR srednji kurs NBS+30 para srednji kurs NBS+25 para
preko EUR 5.000 srednji kurs NBS+25 para srednji kurs NBS+20 para i orečenu štednju.

Jedinstvena mogućnost zaloge akcija za dobijanje gotovinskog kredita* po poslovnoj politici banke a nakon listiranja akcija na berzi
Jedinstvena mogućnost Portfolio menadžmenta, vođenja akcija od strane društva za upravljanje fondovima.
BESPLATNO organizovanje školskih predavanja na terenu malim akcionarima.
BESPLATNO nedeljno izveštavanje malih akcionara kroz elektronski bilten.
BESPLATNO dnevno izveštavanje malih akcionara kroz elektronski bilten.
BESPLATNA POKLON – BROŠURA “Mala Škola Berze” za sve buduće klijente.
BESPLATAN SMS INFO SERVIS – obaveštavanje klijenata o bitnim događajim kompanije Telekom Srbija ad.
BESPLATAN INFO CENTAR za savete, analize i konsultacije sa klijentima.
POZOVITE BESPLATNI INFO SERVIS

011 / 3691 079 065/ 3691 079
011 / 4144 907 069/ 4144 907
psinvest@psinvest.rs
www.psinvest.rs


20/06/2012

„REALNI HEDŽING – INSTRUMENTI I TEHNIKE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH EFEKATA PROMENE KURSA I PROMENE CENA SIROVINA“

Seminar će se održati U četvrtak 21. Juna 2012. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali na četvrtom spratu (IVb), sa početkom u 10 časova.

U organizaciji Centra za Javno-privatno partnerstvo, upravljanje projektima i razvoj akcionarstva, Udruženja finansijskih organizacija i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda, a u saradnji sa kompanijom Professional Stock Invest održćaće se instruktivni seminar na temu:

„REALNI HEDŽING – INSTRUMENTI I TEHNIKE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH EFEKATA PROMENE KURSA I PROMENE CENA SIROVINA“

Seminar je namenjen svim privrednicima kod kojih se zbog prirode poslovanja najčešće javljaju negativni efekti promene kursa, valutnih odnosa ili promene cene roba kojom se trguje. Imajući u vidu da se na domaćem tržištu razvijaju različiti modeli i instrumenti zaštite od rizika, smatramo da će edukacija privrednika u ovoj oblasti doprineti unapređenju njihovog poslovanja i realizaciji pozitivnih finansijskih efekata.

10/06/2012

“PS INVEST” ad Beograd (nekadašnji PS BROKER) je u saradnji sa renomiranom bankom “ERSTE BANKA” ad Srbija formirao specijalnu ponudu sa nizom pogodnosti za Udruženja akcionara i Sindikalne organizacijete.

Ova jedinstvena ponuda može biti dostupna svim članovima Udruženja ili Sindikata sa kojima je uspostavljena saradnja. Zajednički nastup PS INVESTA i ERSTE BANKE u velikoj meri spaja najbolje mogućnosti obe kompanije i time čini ponudu izuzetno konkurentnom . “PS INVEST” ad Beograd će u toku meseca maja i juna besplatno organizovati školska predavanja na terenu malim akcionarima na TEMU “AKCIJE TELEKOMA SRBIJE “

22/02/2012

Nasleđivanje i poklon akcija

– U slučaju smrti lica koje je podnelo prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava u skladu sa Zakonom o besplatnim akcijama, odnosno u slučaju smrti lica koje je steklo status nosioca prava, naslednici tog lica stiču odnosno ostvaruju pravo na novčanu naknadu i pravo na prenos akcija pod uslovima i na način na koji bi ta prava steklo odnosno ostvarilo lice ciji su oni naslednici.
– Prenos prava iz hartija od vrednosti po osnovu ugovora o poklonu vrši se na osnovu pismenog ugovora o poklonu koji je overio nadležni organ a Broker sproveo u Centralnom Registru HoV.

20/02/2012

Statusne promene

– Kompanija Telekom Srbija je 26. Januara 2012. godine kupila akcije grčkog telekomunikacionog partnera OTE po ceni od 380 miliona evra.
– Telekom Srbije je sada potpuno u domaćem vlasništvu: Republika Srbija ima 80 %, a Telekom Srbije ad ima 20 %.
– Posle otkupa grčkog udela, “Telekom Srbija” bi iz zatvorenog trebalo da pređe u takozvano otvoreno akcionarsko društvo, što je osnovni uslov da se njegove akcije kotiraju na Beogradskoj berzi.
– “Telekom Srbija” se uskoro može očekivati na Beogradskoj berzi.

22/01/2012

Prodaja/kupovina akcija

– Kako bi ste započeli trgovanje potrebno je da brokeru date nalog za trgovanje.
– Nalog za trgovanje predstavlja Vašu instrukciju brokeru da za Vas kupi ili proda određene hartije od vrednosti.
– U nalogu tačno precizirate koliko hartija od vrednosti želite da kupite ili prodate i po kojoj ceni.
– Troškove trgovanja čine brokerska provizija (od 0,3% do 2%), provizija Beogradske berze (0,1%) i provizija Centralnog Registra (0,1%).

20/12/2011

Otvaranje računa

– Klijent nakon potpisivanja Ugovora o posredovanju sa brokerom, otvora namenski novčani račun za trgovanje HoV u banci.
– To je račun na koji je potrebno da uplatite novčana sredstva kojima želite da kupite hartije od vrednosti, odnosno račun na koji će Vam novac biti isplaćen nakon prodaje hartija.
– Istovremeno, broker će za Vas otvoriti u Centralnom Registru vlasnički račun hartija od vrednosti na kome će se evidentirati svaka Vaša kupovina i/ili prodaja hartija, odnosno Vaše vlasništvo nad određenim akcijama i obveznicama.

20/11/2011

Odabir Brokera

– Najznačajniji korak pre uključenja u trgovanje svakako je izbor brokera, odnosno, investicionog društva koje će vas zastupati u trgovanju.
– Da biste trgovali na Berzi i upisali akcije na vlasnički račun HoV kod Centralnog registra RS morate angažovati neko od investicionih društava.
– Broker je posrednik u trgovanju hartijama od vrednosti, stručan i osposobljen da nastupa na finansijskom tržištu u ime i za račun klijenta.
– Broker će Vam pomoći u otvaranju i vođenju računa novca i vlasničkog računa HoV kod Centralnog Registra RS.

10/11/2011

SEMINAR: „REALNI HEDŽING – ZAŠTITA OD PROMENE VALUTNIH KURSEVA I CENA SIROVINA“

Seminar će se održati 03.novembra 2011 godine sa početkom u 10 časova u prostorijama RPK Sombor.

Regionalna privredna komora Sombor u saradnji sa PS invest a.d. iz Beograda organizuje besplatan seminar na temu „Realni hedžing-zaštita od promene valutnih kurseva i cena sirovina”

Namera seminara je da se finansijski rukovodioci privrednih društava dodatno informišu o prednostima koje Hedžing od valutnog rizika ili rizika skoka cena sirovina, može imati za poslovanje kompanije. Pravilnim hedžigom kompanije mogu sa sigurnošću planirati svoje poslovanje na duži period i dostizati planirane ciljeve.

Kroz praktične primene polaznici seminara će se upoznati sa finansijskim derivatima kojima firme mogu trgovati i u napred odrediti devizni kurs ili cenu sirovine za dati trenutak u budučnost.

01/11/2011

SEMINAR: „REALNI HEDŽING – ZAŠTITA OD PROMENE VALUTNIH KURSEVA I CENA SIROVINA“

9. novembar. 2011 – 11h, sala medusprat Mesto: Kneza Miloša 12, 11000 Beograd
Organizator: Privredna komora Beograda
– Udruženje finansijskih organizacija
– Udruženje trovine

Centar za poslovno obrazovanje i unapredenje kvaliteta u saradnji sa Professional Stock Invest i Societe Generale Srbija
Tema: „REALNI HEDŽING – ZAŠTITA OD PROMENE VALUTNIH KURSEVA I CENA SIROVINA“
Seminar je namenjen privrednicima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, izvoznicima i uvoznicima, kod kojih se zbog prirode poslovanja, najcešce javljaju negativni efekti promene kursa, valutnih odnosa ili promene cene roba kojom se trguje

24/10/2011

SEMINAR: “REALNI HEDŽING – ZAŠTITA OD PROMENE VALUTNIH KURSEVA I CENA SIROVINA”

29. Septembra 2011. godine sa početkom u 9,30 časova u prostorijama RPK Novi Sad – Plava sala, Narodnog fronta 10.
Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa PS Invest a.d. iz Beograda organizuje besplatan seminar na temu:
“Realni hedžing – zaštita od promene valutnih kurseva i cena sirovina”
Namera seminara je da se finansijski rukovodioci privrednih društava dodatno informišu o prednostima koje Hedžing od valutnog rizika ili rizika skoka cena sirovina, može imati za poslovanje kompanije. Pravilnim hedžingom kompanije mogu sa sigurnošću planirati svoje poslovanje na duži period i dostizati planirane ciljeve.
Kroz praktične primere polaznici seminara će se upoznati sa finansijskim derivatima kojima firme mogu trgovati i u napred odrediti devizni kurs ili cenu sirovine za dati trenutak u budućnosti.
Učešće na seminaru je besplatno. Prijava učešća je obavezna.

21/10/2011

SEMINAR: “REALNI HEDŽING – ZAŠTITA OD PROMENE VALUTNIH KURSEVA I CENA SIROVINA”

25.Oktobar.2011. – Utorak, 10,00 h RPK Kruševac,

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Professional Stock Investa A.D. Beograd, organizuje seminar, dana 25.oktobra (utorak) sa početkom u 10,00 časova, u sali Regionalne privredne komore Kruševac (ul. Balkanska 63, zgrada GP Jastrepca).

Tema, besplatnog seminara, namenjenog pre svega privrednim subjektima koji se bave spoljotrgovinskim poslovanjem, je: „REALNI HEDŽING –ZAŠTITA OD PROMENE VALUTNIH KURSEVA I CENA SIROVINA“. Predavači su: Đuro Bajić – direktor, i Jelena Bajić – korporativni menadžer

28/09/2011

SEMINAR: “REALNI HEDŽING – ZAŠTITA OD PROMENE VALUTNIH KURSEVA I CENA SIROVINA”

Česte promene kursa dinara u odnosu na evro, dolar, švajcarski franak i druge valute kojima se plaćaju sirovine i repromaterijal u inostranstvu, ali i naplaćuju izvezene sirovine i gotovi proizvodi predstavljaju veliki izvor nestabilnosti u svakodnevnom poslovanju u Srbiji.
Hedžing predstavlja aktivnost za smanjenje valutnog rizika i rizika od promene cena sirovina. Direktor i korporativni menadžer kompanije PS Invest predstaviće svoja dugogodišnja praktična iskustva i osnovne koncepte hedžinga

20/01/2011

Upis u Centralni Registar

– Centralni registar hartija od vrednosti Republike Srbije je institucija koja vodi jedinstvenu evidenciju imalaca hartija od vrednosti, u elektronskoj formi.
– To znači da ovaj registar vodi evidenciju koliko određeno lice ima i kojih akcija.
– Nakon što Agencija za privatizaciju Republike Srbije izda Rešenje o podeljenim akcijama, na osnovu istog se vrši upis u Centralni registar hartija od vrednosti Republike Srbije.
– Tek nakon izvršenog upisa akcionari u skladu sa Zakonom mogu raspolagati akcijama kao svojom imovinom.

20/11/2010

Privatizacija

– Na sednici Vlade u Oktobru 2010. godine prihvaćen je izveštaj privatizacionog savetnika o proceni 100 odsto kapitala Telekoma Srbije, koja iznosi 2,43 milijardi evra.
– Ministarstvo finansija Srbije objavilo je Oktobra 2010. godine tender za prodaju 51 % akcija Telekoma Srbije.
– Jedinu ponudu za kupovinu “Telekoma Srbije” dostavila je kompanija “Telekom Austria” koji je ponudio 1,4 milijarde evra , od čega 950 mil evra za akcije, a 450 mil evra za investicije.
– Marta 2011. godine dato je sopštenje o neuspelom tenderu za prodaju Telekoma Srbije ad.

20/10/2010

Pravo na besplatne akcije

– Lica koja se prijave kao građani za besplatne akcije i novčanu naknadu, ne mogu istovremeno ostvariti pravo na besplatne akcije kao zaposleni ili bivši zaposleni u ovim preduzećima.
– Prema odluci Vlade Srbije o prenosu akcija “Telekoma Srbija” bez naknade, koja je objavljena u “Službenom glasniku RS” br. 123/07 i 30/10, pravo na akcije tog preduzeća steklo je 4.820.414 građana i 35.752 sadašnjih i nekad zaposlenih u tom preduzeću.
– Prenos akcija zaposlenim i bivšim zaposlenim sprovodi se u roku od šest meseci po sprovedenoj privatizaciji.
Oktobar 2010.

20/02/2008

Zakon o besplatnim akcijama

– 3. Januara 2008. godine stupio je na snagu Zakon o besplatnim akcijama RS.
– Ovim Zakonom uređuje se ostvarivanje prava zaposlenih i bivših zaposlenih u sledećim preduzećima: Telekom Srbija, NIS, EPS, JAT, Aerodrom, Galenika.
– Zaposleni i bivši zaposleni ostvaruju pravo u visini od 200 evra po punoj godini radnog staža u tom preduzeću obračunato prema procenjenoj tržišnoj vrednosti ukupnog kapitala preduzeća pre sprovedene privatizacije.
– Najviše se može računati na 35 godina radnog staža.

teslacryptocap.com banner